Electric service design
การดำเนินธุรกิจล้างแอร์
ร้าน Electric service _ design
jor yang yon
โครงการดูงาน
เพื่อเพิ่มพูนทักษะการเป็นผู้ประกอบการ
ปีงบประมาณ  ๒๕๖๕
 ร้านจ้อยางยนต์  & คาร์แคร์
อำเภอไชยา  จังหวัดสุราษฎร์ธานี
kapi mae kanya
โครงการดูงาน
เพื่อเพิ่มพูนทักษะการเป็นผู้ประกอบการ
ปีงบประมาณ  ๒๕๖๕
กลุ่มกะปิแท้แม่กัญญา
ตำบลลีเล็ด อำเภอพุนพิน
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
Tooday cafe
โครงการดูงาน
เพื่อเพิ่มพูนทักษะการเป็นผู้ประกอบการ
ปีงบประมาณ  ๒๕๖๕
ร้าน Tooday Café
ตำบลบางไทร อำเภอเมือง
จังหวัดสุราษฎร์ธานี