Keat auto car
โครงการดูงาน
เพื่อเพิ่มพูนทักษะการเป็นผู้ประกอบการ
ปีงบประมาณ  ๒๕๖๖
หจก. เกียรติออโต้คาร์เซอร์วิส
อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
Nattakarn
โครงการดูงาน
เพื่อเพิ่มพูนทักษะการเป็นผู้ประกอบการ
ปีงบประมาณ  ๒๕๖๖
ร้านณัฐกานต์ การไฟฟ้า
อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
Rattana
โครงการดูงาน
เพื่อเพิ่มพูนทักษะการเป็นผู้ประกอบการ
ปีงบประมาณ  ๒๕๖๖
ร้านรัตนา ขนมไทย
อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี