06 Kritsana Piboon 1  นายกฤษณะ  ไพบูลย์
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา 

มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้
          (1) ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดตั้งกิจกรรมชมรมต่าง ๆ  ขึ้นภายในสถานศึกษา
          (2)  ดำเนินการจัดตั้งและควบคุมดูแลองค์การวิชาชีพต่าง ๆ  ขึ้นในสถานศึกษา  เช่นองค์การเกษตรกรในอนาคต  แห่งประเทศไทย  ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จ  พระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี (อกท.) องค์การช่างเทคนิคในอนาคตแห่งประเทศไทย (อ.ช.ท.)  องค์การนักคหกรรมศาสตร์ในอนาคตแห่งประเทศไทย (อคท.)  องค์การนักธุรกิจในอนาคตแห่งประเทศไทย  (อธท.)องค์การช่างศิลปหัตถกรรมในอนาคตแห่งประเทศไทย  (อศท.)  หรือองค์การที่เรียกชื่ออย่างอื่นในลักษณะเดียวกัน
         (3) จัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์แก่สถานศึกษา  สังคม  ชุมชน และกิจกรรมต่าง ๆ  ในวันสำคัญของชาติ  ศาสนาและพระมหากษัตริย์
         (4) จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพของนักเรียน  นักศึกษา  และผู้เข้ารับการฝึกอบรม ให้สอดคล้องและเป็นไปตามนโยบายคุณธรรมพื้นฐานของกระทรวงศึกษาธิการ  และตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง   รวมทั้งโครงการพัฒนานักเรียนนักศึกษาด้านบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์
         (5) ควบคุมดูแลกิจกรรมลูกเสือเนตรนารีวิสามัญและนักศึกษาวิชาทหาร
         (6) ส่งเสริมการกีฬา  นันทนาการ และศิลปวัฒนธรรมในสถานศึกษา
         (7) ควบคุมและดำเนินการให้มีการจัดกิจกรรมหน้าเสาธง
         (8) ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ  ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
         (9) สรุปผลการประเมินและนำผลการประเมินเสนอฝ่ายบริหารและสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
         (10)  จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงาน
         (11)  ดูแลบำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
         (12) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย