โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพผู้เรียน ด้านการเป็นผู้ประกอบการและการเขียนแผนธุรกิจ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ วันที่ ๑๐-๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๒

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71