ผู้บริหารวิทยาลัยการอาชีพไชยา

W Narong 2 นายณรงค์  หวังอีน
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพไชยา
 C Wiratchart 1 นายวิรัชชาติ  ฉิมพานะ
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร 
J Subhachai 2 นายศุภชัย  จันทร์ประดิษฐ์
รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
 
S Prakri 1 นางประกาย  ใสสะอาด
รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
T Rungnabha 
นางสาวรุ่งภา  ทิพย์สุวรรณ
ครู รักษาการในตำแหน่ง
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ