ประวัติวิทยาลัยการอาชีพไชยา

      วิทยาลัยการอาชีพไชยา ได้ประกาศจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2535 ในโอกาสครบรอบ 100 ปี ของกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งสำนักงานที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้แบ่งที่ดินสาธารณะบริเวณ บ้านดอนหลวง จำนวน 49 ไร่ 2 งาน 50 ตารางวา เพื่อเป็นสถานที่จัดตั้งวิทยาลัยฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อขยายโอกาสทางการศึกษาด้านวิชาชีพให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานและท้องถิ่น และได้เปิดทำการเรียนการสอนครั้งแรกในปีการศึกษา 2537 ในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จำนวน 3 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาช่างยนต์ สาขาวิชาช่างไฟฟ้า และสาขาวิชาการบัญชuโดยมีนายอำนวย อมรศิลป์สวัสดิ์ เป็นผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ คนแรก

  ขนาดและที่ตั้ง
          ขนาด  มีพื้นที่ทั้งหมด 49 ไร่ 2 งาน 50 ตารางวา
          ที่ตั้ง    ตั้งอยู่เลขที่ 221 หมู่ที่ 1 ตำบลเวียง อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี รหัสไปรษณีย์  84110  
          โทรศัพท์ 0-7731-0954, 0-7731-0955 โทรสาร 0 -7743-1593
           ระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต  www.cicc.ac.th 
          ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

  ปรัชญา
          “ปัญญาดี  มีคุณธรรม น้อมนำสังคม อุดมพลานามัย”
 ปัญญาดี  คือ มีความรอบรู้ มีความฉลาด มีความคิดและมีไหวพริบดี ที่เป็นผลมาจากการเรียนรู้
 มีคุณธรรม คือ มีความดีงาม มีศีลธรรม ประพฤติปฏิบัติถูกต้อง
 น้อมนำสังคม คือ นำสังคมไปสู่เป้าหมายที่ถูกต้องและดีงาม
 อุดมพลานามัย คือ มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง มีจิตใจที่เข้มแข็ง

 วิสัยทัศน์
 “วิทยาลัยการอาชีพไชยา เป็นสถานศึกษาต้นแบบตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

พันธกิจ         

1.  จัดการศึกษาวิชาชีพ และพัฒนาศักยภาพกำลังคนในวิชาชีพ
2.  สร้างสิ่งประดิษฐ์ งานวิจัย เพื่อพัฒนาวิชาชีพแก่ชุมชนและสังคม
3.  บริการวิชาการ วิชาชีพ แก่ชุมชนและสังคม ด้านนวัตกรรม และเทคโนโลยีที่เหมาะสม
4.  ส่งเสริมสนับสนุน สืบสานการทำนุบำรุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
5.  เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรที่ดีตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

คุณธรรมอัตลักษณ์ 

 "พอเพียง ซื่อสัตย์ มีวินัย รับผิดชอบ จิตอาสา"

 เป้าหมายของสถานศึกษา 5 ด้าน

1.  สร้างโอกาสทางการศึกษาวิชาชีพและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต
2.  ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาวิชาชีพ ควบคู่กับการปลุกฝังคุณธรรมจริยธรรมที่ดีงาม
3.  สนับสนุนการผลิตและพัฒนากำลังคนเพื่อตอบสนองความต้องการในการพัฒนาประเทศ
4.  เร่งปรับระบบบริหารจัดการเพื่อพัฒนาคุณภาพการอาชีวศึกษา
5.  สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยี

ตราประจำวิทยาลัยการอาชีพไชยา

LOGO     cicc

ทุ     มาจากคำว่า ทุกข์ (มีความยากลำบากหรือมองตัวปัญหา)

ส     มาจากคำว่า สมุทัย (ความทุกข์นั้นมีสาเหตุให้เกิดหรือมองมาเหตุของปัญหา)

นิ     มาจากคำว่า นิโรจ (ความหมดสิ้นแห่งทุกข์ หรือมองจุดมุ่งหมายในการแก้ปัญหา)

ม     มาจากคำว่า มรรค (วิถีทางอันประเสริฐที่จำนำให้ถึงความดับทุกข์หรือลงมือปฏิบัติ เพื่อแก้ไขปัญหา) 


              สีประจำวิทยาลัยการอาชีพไชยา
สีเทา - เลือดหมู

                 คำบูชาองค์พระวิษณุกรรม
อะหังวะโต พระวิษณุเถโร อะโตวะหัง นิติวะตัง ลาภังวะโส

                             เพลงมาร์ชวิทยาลัยการอาชีพไชยา

วิทยาลัยการอาชีพไชยา      งามสง่าคู่สุราษฎร์ธานี
สร้างขึ้นมาเป็นอนุสรณ์ร้อยปี    วาระดิถีกระมรวงศึกษาธิการ
อยู่ใกล้แหล่งธรรมะของโลก    สวนโมกข์ชาวพุทธเล่าขาน
พระธาตุไชยาอยู่คู่มานาน     ไหมพุมเรียงสืบสานยาวไกล 
เลื่องชื่อลือกระฉ่อนยิ่งใหญ่    เป็นแหล่งไข่เค็มแต่หนไหน
ชาวไชยาชื่นชมและภูมิใจ    วิทยาลัยการอาชีพไชยา