ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาวิทยาลัยการอาชีพไชยา

wunchai 2561 นายวันชัย พันเรือง
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
suwaree นางสุวารี บุญทรง
หัวหน้าศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา
wunwimal นางวรรณวิมล คงชู
เจ้าหน้าที่
piagji นางเพียงใจ ทองสาลี
เจ้าหน้าที่
jaruwan นางจารุวรรณ์ มีธรรม
เจ้าหน้าที่
wanida w นางสาววนิดา มีธรรม
เจ้าหน้าที่
yantawan นางธนัญญา แสงวิเศษ
เจ้าหน้าที่
sutida นางสุธิดา ศรีแสง
เจ้าหน้าที่