travel 1

ครู ประจำแผนกวิชาการท่องเที่ยว

02 Prabhatsara Chonwat นางสาวประภัสรา  ชนวัฒน์   
ครูผู้ช่วย 
01 Kittiya Makmul นางกิตติยา  มากมูล   
พนักงานราชการ (ครู) 
10 Warangkana Yangkere นางสาววรางคณา  ยังคีรี   
ครูพิเศษสอน