business 1
ครู  ประจำแผนกวิชาการบัญชี

03 Jaruwan Mitham นางจารุวรรณ์  มีธรรม
ครูชำนาญการพิเศษ
04 Tiphawan Thongroung นางสาวทิพวรรณ  ทองเรือง
ครู
02 Porntip Rodruksa นางพรทิพย์  รอดรักษา
พนักงานราชการ (ครู
)

03 Thananya Sangwiset นางธนัญญา  แสงวิเศษ  
พนักงานราชการ (ครู)

07 Ketsara Kongjaruean นางสาวเกศรา  คงเจริญ
พนักงานราชการ (ครู)