เจ้าหน้าที่ฝ่ายงานต่าง ๆ

02 Kanlayanee Subkub
นางสาวกัลยาณี  สุบกุบ
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานบริหารงานทั่วไป
03 Natwarun Jantara
นายณัฏฐ์วรัญช์  จันทระ
ตำแหน่ง หัวหน้างานบัญชี
04 Natnicha Raman
นางสาวณัฐณิชา  ร่าหมาน
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานทะเบียน
05 Supattra Putsri 
นางสาวสุพัตรา  พุฒศรี
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานวิจัย พัฒนานวัตกรรม
และสิ่งประดิษฐ์
06 Tippaporn Klayudom 
นางสาวทิพาพร  คล้ายอุดม
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานวางแผนและงบประมาณ
07 Pranee Raman
นางสาวปราณี  ร่าหมาน
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานวัดผลและประเมินผล
08 Siriwan Peaksawad
นางสาวศิริวรรณ  เผือกสวัสดิ์
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานส่งเสริมผลิตผล การค้า
และประกอบธุรกิจ
11 Tassaporn Janda
 นางสาวทัศพร  จันทร์ทา
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานวิทยบริการและห้องสมุด
12 Kittisak Nooyang 
นายกิตติศักดิ์  หนูยัง
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานแนะแนวอาชีพ และการจัดหางาน
01 Umpawan Keawsri 1
นางอัมพวรรณ  แก้วศรี
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่
02 Surapin Thongsalee
นางสาวสุระพิน  ทองสาลี
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่
01 Pornsak Petsut
นายพรศักดิ์  เพ็ชรสุทธิ์
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่
02 Samnaw Keawman
นายสำเนาว์  แก้วแมน
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่
05 Somsak Yongyat 
นายสมศักดิ์  ยงญาติ
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่
03 Somjit Petsut
นายสมจิตร  เพ็ชรสุทธิ์
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่
04 Pittayapong Petsri
นายพิชญ์พงศ์  เพชรศรี
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานพัสดุ