พนักงานราชการ 

01 Kittiya Makmul
นางกิตติยา  มากมูล
พนักงานราชการ (ครู)
02 Porntip Rodruksa
นางพรทิพย์  รอดรักษา
พนักงานราชการ (ครู)
03 Thananya Sangwiset
นางธนัญญา  แสงวิเศษ
พนักงานราชการ (ครู)
04 Narutwp Niyomthong
นายนฤเทพ  นิยมทอง
พนักงานราชการ (ครู) 
05 Terawat Longprom
 นายธีรวัฒน์  ล่องพรหม
พนักงานราชการ (ครู)
06 Pornsak Nongnual
นายพรศักดิ์   นงค์นวล
พนักงานราชการ (ครู)
07 Ketsara Kongjaruean
นางสาวเกศรา  คงเจริญ
พนักงานราชการ (ครู)
08 Onuma Jansangsda
นางสาวอรอุมา  จันทร์สังสา
พนักงานราชการ (ครู)
01 Somtob Tepphimol
นายสมพบ  เทพพิมล
ลูกจ้างประจำ
02 Siripan Panroung 
นางสาวศิริพันธ์  พันเรือง
เจ้าหน้าที่งานกิจกรรมนักศึกษา
03 Wilawan Longprom
นางวิลาวัลย์  ล่องหรหม
เจ้าหน้าที่งานการเงิน
04 Sutada Srisang
นางสุธิดา  ศรีแสง
เจ้าหน้าที่งานพัสดุ
05 Jariya Keawman  นางจริยา  แก้วแมน
เจ้าหน้าที่งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน